Ажлын төлөвлөгөө

Ажлын байрны зорилт

Хийх ажил

Хугацаа

Хариуцах

эзэн, хамтран оролцох хүмүүс

Зорилтот бүлэг-1:

 

“Шинэ иргэншил” ДС, МСҮТ-ийг сонирхогчдод зориулан хийх ажил

1.1

Оюутан суралцагчидад мэргэжлийн чиг баримжаа олгох төлөвлөгөөт сургалтууд зохион байгуулах /Хувийн зохион байгуулалт, харилцааны соёл, ажлын байр хайхтай холбогдолтой сэдвээр/

 

Э.Ганчимэг, мэргэжлийн багш нартай хамтран

1.2

Оюутан, суралцагчидад зориулж ажил хөдөлмөр  эрхлэх боломж, ашиг орлоготой ажиллаж, амьдрах арга замын талаар  уулзалт, ярилцлага хийх

 

Ж.Юра

Ц.Батмөнх

Э.Ганчимэг

Оюутны зөвлөл

1.3

Элсэгчидтэй  ярилцлага хийх, эссе бичүүлэх

6 сард

Э.Ганчимэг, мэргэжлийн багш нартай хамтран

1.4

Шинэ иргэншил ДС, МСҮТ-ийг сонирхогч болон суралцагчдын хамтарсан сургалтын ажлын зохион байгуулах

4 сараас

Сургалтын нэгжүүд

 

 

 

Зорилтот бүлэг-2:

 

Шинэ иргэншил ДС, МСҮТ-д суралцаж буй суралцагчидад зориулсан ажил

2.1

НХГ-аас батлагдсан оюутан, суралцагчдыг цагийн ажилд зуучлах журмын дагуу  сар бүр 2 оюутанг тусгай төлөвлөгөөний дагуу ажиллуулах, сар бүрийн 25-нд тайланг НХГ-т хүргүүлэх

 

Э.Ганчимэг, Ч.Алтанзул

2.2

www.oyutan-ajil.mn цахим вэб сайтанд цагаар ажиллах сонирхолтой оюутан, суралцагчдыг бүртгүүлэх, тэднийг цагийн ажилд тогтмол зуучлах

Тогтмол хугацаанд

Э.Ганчимэг

2.3

НХГ-ын мэргэшүүлэх сургалтанд харагдаж мэргэжлийн хувьд өөрийгөө хөгжүүлэх

Тухайн үед зарлагдсан хугацаанд

Э.Ганчимэг

2.4

Сургууль дээрээ оюутан, суралцагч нар өөрөө өөртөө ажлын байр бий болгох жижиг жижиг сургалт, дугуйлан хичээллүүлэх /Гар урлал,...... гм/

 

Э.Ганчимэг, оюутны зөвлөлтэй хамтран

2.5

Одоо суралцаж байгаа оюутан, суралцагчидаас цагийн ажил хийдэг суралцагчдын судалгааг гаргах

 

Э.Ганчимэг, мэргэжлийн багш нартай хамтран

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зорилтот бүлэг-3:

 

Шинэ иргэншил сургуулийн төгсөгч нарт зориулсан ажил

3.1

“Шинэ иргэншил” ДС-ийн 2004 оноос хойшхи магистр, бакалаврын өдөр, эчнээ ангийн төгсөгчдийн мөшгөх судалгааны сан бүрдүүлэх

 

Э.Ганчимэг /Тэнхим, Мэргэжлийн багш нар/

3.2

“Шинэ иргэншил” МСҮТ-ийн 2009 оноос хойшхи мэргэжлийн зэргийн болон мэргэжлийн боловсрол сургалтын төгсөгчдийн мөшгөх судалгааны сан бүрдүүлэх

 

Э.Ганчимэг /Тэнхим, Мэргэжлийн багш нар/

3.3

Үе үеийн төгсөгчдийн монтаж, төгсөлтийн зургуудыг цуглуулан альбомжуулах, СD-нд буулгах

 

Э.Ганчимэг /АУБагш нар/

3.4

Үе үеийн төгсөгч нарт ажлын байран дээр гарахад хэрэг болох зөвлөмжүүдийг эмхэтгэсэн Ажлын хөтөч-ийг хэвлүүлэн дугтуйтай захидал хэлбэрээр өмнөх боловсролын бичиг баримттай нь хамт гардуулж байх

1,3,5 сарын төгсөлтийн үеэр

Э.Ганчимэг, сургалтын албадтай хамтран

3.5

2015-2016 оны төгсөгчдийг ажлын байртай болгоход анхаарч түүнд чиглэсэн ажил санаачилж үр дүнтэй зохион байгуулах

 

Э.Ганчимэг, мэргэжлийн багш нартай хамтран

3.6

Сургуулийн facebook page хуудас, ОХЭДТ-ийн page хуудас, цахим хаягыг тогтмол мэдээллээр баяжуулах

Тогтмол хугацаанд

Э.Ганчимэг

3.7

НХГ-аас зохион байгуулагдах мэргэжил сурталчилах нээлттэй хаалганы өдөрлөгүүдэд оролцох, илтгэлийн уралдаанд оюутан, суралцагч оролцуулах

НХГ-ын төлөвлөгөөнд тусгагдсанаар

Э.Ганчимэг, мэргэжлийн багш нарын хамт

3.8

НХГ-аас өгсөн мэдээллийн 3 ширхэг самбар, саналын хайрцагыг тогтмол ажиллуулах, шинэ мэдээ мэдээллийг оюутан, суралцагчидад тогтмол хүргэж байх

Тогтмол хугацаанд

Э.Ганчимэг

3.9

Бэлтгэж буй мэргэжил бүрээр хамтран ажиллах гэрээтэй түншлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн тоог нэмэгдүүлэх

 /Гэрээт дадлагын газруудын жагсаалтыг мэргэжил тус бүрт гаргах/

IV сард

Э.Ганчимэг /Мэргэжлийн багш нар/

Харилцагч байгууллагууд